Polityka Prywatności adblast

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów systemu AdBlast (zwanego dalej „Systemem”) oraz użytkowników serwisu internetowego AdBlast.com dostępnego w domenie adblast.apps-hub.com / adblast.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz informuje o zasadach dotyczących wykorzystania plików cookies.

Pojęcia pisane wielką literą nie zdefiniowane odmiennie w Polityce Prywatności będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie określającym zasady korzystania z Systemu. Dokument Regulaminu oraz Polityka Prywatności są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się i postanowienia w nich zawarte nie mogą stanowić odrębnych regulacji.

Administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Serwisu i Systemu jest Infinity Media Sp. z o.o. Dane rejestrowe i kontaktowe spółki dostępne są w Serwisie.

Pliki cookies

 1. Wykorzystanie plików cookies dotyczy wszystkich użytkowników Serwisu i Systemu.
 2. Serwis i System używa plików cookies, które zbierają informacje w formie tekstowej, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu i Systemu.
 3. Pliki cookies umożliwiają dostosowywanie treści Serwisu oraz Systemu celem lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników, służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk oglądalności podstron Serwisu, personalizację przekazów marketingowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu i Systemu.
 4. Pliki Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze użytkownika.
 5. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez użytkownika Serwisu. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub Systemu.
 6. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.
 7. Cookies użytkownika nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 8. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu oraz Systemu.

Zbierane dane

 1. Dane osobowe zbierane są tylko dla Klientów, czyli użytkowników korzystających z Usług Systemu.
 2. Zakres przetwarzanych danych na potrzeby Systemu: adres, NIP, nazwa firmy, imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej.
 3. Podstawą upoważaniająca Administratora danych do przetwarzania danych osobowych Klientów jest zgoda Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usług.
 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z Usług.
 5. Jeżeli użytkownik umieszcza w Systemie dane osobowe innych osób, to może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych takich osób.
 6. Dane podane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora danych w celu nawiązania i ukształtowania treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie Usług, o których mowa w Regulaminie, oraz w celu prawidłowego świadczenia Usług.
 7. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem danych.
 8. Dla celów prawidłowej realizacji Usługi Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim, w tym Partnerom AdBlast wspierającym go w prawidłowym świadczeniu Usługi.

Dostęp do danych i modyfikacja danych

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Do zbieranych danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, partnerzy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Systemu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dodatkowe informacje

 1. Użytkownik Serwisu i Systemu ma prawo do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora danych poprzez formy kontaktowe podane na stronie Serwisu.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.